Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Första Steget Förskola augusti 2011

 

Vår förskola startades i augusti 2010. Vi kallar oss en ”hälsa och rörelseförskola” så tonvikten i vår verksamhet ligger i att erbjuda en omsorgsform som har utevistelse och lek som huvudtema.

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla våra barn i förskolan ska ha samma rättigheter- flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

 

Inledning

Sedan januari 2009 har vi två regelverk som reglerar likabehandlingsarbetet : Diskrimineringslagen och kap 14 a skollagen. Lagen säger att alla verksamheter som regleras av skollagen skall upprätta en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Där skall beskrivas hur vi arbetar förebyggande likaså hur vi arbetar för att förhindra kränkningar, diskrimineringar eller trakasserier som kan uppstå i verksamheten

SyfteTallgarden01-080bord

Vi vill att förskolans likabehandlingplan ska främja barnens rättigheter. Den skall också förhindra och förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Vi anställda på förskolan har skyldighet att agera så snart vi får kännedom om att ett barn känner sig utsatt för kränkande behandling eller trakasserier.

Vi ska utreda och vidta åtgärder så att vidare kränkningar kan förhindras. Det behöver inte finnas uppsåt, dvs det behöver inte vara av elak avsikt för att diskriminering eller trakasserier ska uppstå, effekten är det som avgör .

Vi arbetar med små barn, det kan vara svårt att bedöma om barnet har insikt i sitt eget uppförande, då är det särskilt viktigt att personalen är uppmärksam och observant och beredd att ingripa i konkreta situationer.

 

Nulägesanalys

Vi i personalen främjar lek mellan pojkar och flickor. Vi ser gärna att gruppkonstellationer innefattar både pojkar och flickor, särskilt i planerad verksamhet som rörelsegrupper, skogsutflykter och målargrupper.   Vi gör återkommande observationer och delger varandra i personalen vad vi ser och uppfattar utifrån leksituationer.

Vi har mycket kontakt med föräldrarna när de lämnar och hämtar sina barn. Vi samtalar ofta med dem om hur dagen har varit samt om specifika leksituationer, vi har uppmärksamma och intresserade föräldrar som gärna är delaktiga i vårt arbete och våra tankar kring barnen.

Vi erbjuder en könsneutral miljö då vi vistas mycket utomhus.  Vi har en skogstomt som lockar till olika slags lekar, ytorna är stora och lättöverskådliga. För tillfället är lek med dockor intressant för många av våra barn, att klä av och på dockorna och köra runt dem i vagnar, detta gäller både pojkar och flickor.

 

Mål

Att alla barnen på förskolan ska känna glädje över att komma till förskolan. Att varje barn ska känna sig trygg med kamrater, personal och miljön på förskolan.

All personal ska ha ett eget exemplar av vår likabehandlingsplan samt arbeta utifrån den samma. Vi läser igenom och bearbetar den återkommande två gånger per år på personalmöten. Likabehandlingsplanen ska vara ett dokument som förändras över tid. Barnen ska också involveras i arbetet, vi läser böcker, samtalar och visar på hur man är en bra kompis. Vi är alla förebilder för varandra, stora som små.

Vi som arbetar här på förskolan ska ständigt sträva efter att samarbeta, kommunicera, lösa konflikter, behandla varandra med respekt. Att arbeta för att vara goda förebilder både inför barnen och för varandra.

Rutiner

Vi tänker på vårt språkbruk. Vi talar om och diskuterar attityder mellan personal och barn. Det är i vardagen som attityder och värderingar förmedlas.

Vi välkomnar barn och föräldrar oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller funktionshinder.

Vi ska se till att detta förmedlas även på vår hemsida och annat informationsmaterial som vi lämnar ut om förskolan.

Åtgärder

Samtal mellan de inblandade. Förskolechef och berörd personal gör en bedömning av situationen, föräldrar får hela tiden kontinuerlig information gällande situationen. Förskolan dokumenterar och följer upp.

Har en personal kränkt ett barn träder förskolechefen in och utreder och gör uppföljning.