Pedagogiken

Förskoleverksamheten är i dag en självklar del av barnfamiljernas vardag och en förutsättning för att kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete.

Förskolans betydelse på första steget är i det livslånga lärandet. De pedagogiska principerna i förskolans läroplan bygger på att omsorg och pedagogik hör samman. En god omvårdnad är en förutsättning för utveckling och lärande samtidigt som omvårdnaden i sig har ett pedagogiskt innehåll. Vidare betonas lekens betydelse för barns utveckling och lärande liksom barnets egen aktivitet. Vi vill att förskolan ska vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn som deltar. Vi vill erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärandet bildar en helhet, som präglas av omsorg om barnets välbefinnande, vi vill erbjuda en trygg miljö som lockar till lek och aktiviteter samt inspirera barnen att utforska omvärlden. vår uppgift innebär att i samarbete med föräldrar verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar och den pedagogiska verksamheten anpassas till alla barn på förskolan. Vi som arbetar på Första stegets förskola samarbetar för att erbjuda en god miljö för att barnen skall kunna utvecklas, leka och lära och vi skall särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl är behov av stöd i sin utveckling.

Vi ger stöd och stimulans i barnens språk och kommunikationsutveckling, ger stöd och stimulans i sin motoriska utveckling.Picture2

För att det enskilda barnet skall kunna reflektera och ta ställning till frågor i sin vardag är det viktigt att hon/han har ett gott tal, varför vi på Första steget planerar miljö och verksamhet för att främja språk och kommunikation. Vi  arbetar efter att ha en verksamhet och miljö som stimulerar och utmanar barnet till respekt och förståelse för allas lika värde. Vi har skapa olika former av mötesplatser i rummen för att barnen ska hjälpas skapa dialoger emellan sig, vi har b.la. sångsamlingar och högläsning och använda oss av olika material för att på så sätt främja barnens språkutveckling.

Motorisk inlärning

Motorisk inlärning är då individen skaffar sig kunskap som har med rörelse att göra. Motorik brukar indelas i grovmotorik och finmotorik. Exempel på grovmotoriska rörelser är att rulla, springa och hoppa, då stora muskelgrupper används. Grovmotoriska rörelser ger en rörelse bank som senare i livet kommer att underlätta fortsatt rörelseinlärning.

Rörelser som utförs med små muskelgrupper som till exempel fingrarna eller ögonen betecknas som finmotoriska rörelser. Att arbeta med pussel, målarfärger, rita, klippa och klistra stärker barnens finmotorik.För att inspirera barnen till att måla och rita efter deras egen förmåga kommer vi att ha en ateljé som är tillgängligt för alla barn, där material finns att tillgå i barnens höjd.