Pedagogiken

”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.” (Lpfö98,rev. -10)

Vi tar vara på barnens idéer och funderingar i vardagen, att tillsammans med barnen utforska och lära utifrån deras intressen men även locka med nya lustfyllda aktiviteter. Det gör vi genom att vi arbetar nära barnen och stöttar deras egen förmåga genom uppmuntran och tillit. Vi erbjuder en mångfald av aktiviteter som stimulerar olika förmågor och kunskaper.

I vår fantastiska utemiljö så arbetar vi med natur och teknik genom att upptäcka, experimentera och fundera kring djur, natur och miljö. Vi har nära till skogen och vi går gärna dit, det främjar barnens leklust och rörelsebehov. Samtidigt får de utforska naturen och lär sig mycket om naturens kretslopp under året, årstidsväxlingar, växt och djur.

Vi jobba utifrån ett tematiskt arbetssätt vilket innebär att vi avgränsar ett område för att utveckla barns förståelse för något i omvärlden. För att årets inriktning ska främja språket och naturvetenskap valde vi ”Pettson och Findus” som tema.