Tallgarden01-014lekplats

Verksamheten

Vi vill inspirera till Lek, Mat och Rörelseglädje!

Första steget förskola bedrivs i hälsans tecken vi vill att barnen inspireras till lek, spontana rörelselekar, skapande och gemenskap. Förskolan ligger ute på Ekerö Nyckelby i ett vackert nyrenoverat sekelskifts hus med en stor härlig trädgårdstomt och skogstomt.

Verksamhetsidé

Förskolan Första Stegets verksamhetsidé utgår från styrdokumenten Lpfö-98 rev. 2011 samt FN:s barnkonvention samt skollagen och Barn och Ungdomsnämndens mål i Ekerö kommun.

Vår idé är att barn genom lek och rörelse utvecklar sin individualitet, självuppfattning och förståelse av andra människor runt omkring sig. Detta speglas i all aktivitet i förskolan och kommer också att främjas genom den ”fria leken”.

Rörelse är en av grunderna för barnens utveckling. Ju mer man rör på sig, desto mer lär man sig om sig själv och världen runt omkring.  Vi arbetar med motorikens 11 grundformer under namnet rörelselek. Varje barn erbjuds rörelselek 2 ggr/vecka i rörelserummet  på förskolan, och även utomhus.

Frisk luft är viktigt och det får vi genom att vara ute mycket, de barn som sover middag gör det ute på vår gård, i sina egna vagnar och med egna täcken och sovpåsar. Detta för att minska risk för smitta vid exvis. förkylningar. Vi prioriterar att vara ute i skog och mark och använder olika naturmaterial både i lek och skapande aktiviteter.

På förskolan vill vi reducera intaget av e-medel och tillsatser i största möjliga mån, vilket innebär att vi lagar all vår mat från grunden.

Verksamheten i övrigt ska främja barnens motorik, kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och hälsa.

En av våra viktiga uppgifter är att grundlägga och förankra demokratiska principer och värderingar. Vi vill ha en verksamhet som stimulerar och utmanar barnet till respekt och förståelse för allas lika värde.

För att det enskilda barnet ska kunna reflektera och ta ställning till frågor i sin vardag är det viktigt att hon/han har ett gott tal och skriftspråk, varför vi har som grund i vår planering att miljö och verksamhet planeras för att främja språk och kommunikation.

Vi arbetar gärna i projekt. Detta för att skapa fördjupad kunskap och förtrogenhet i ett specifikt område, det senaste projektet som vi arbetat kring har varit ”klä på sig”. För att stärka barnet i sin självständighet, att hjälpa barnet att känna ”jag kan själv”. Att träna sig i socialt samspel, att stärka sin självkänsla i att kunna hjälpa en kompis med dragkedjan tex.

Ett annat projekt som vi har haft är ”svampar”. Då vi har en naturtomt och hösten och vintern varit milda har svamparna exploderat i antal i vår skog. Detta har intresserat barnen väldigt och vi har lärt oss massor om svampar. Vilka vi får äta, hur de ska lukta, vilka vi ska akta oss för osv.

Det är viktigt för oss på Första Steget Förskola att barnen känner att de är delaktiga i sin vardag.

Måluppfyllelsen är när vi märker att barnen uttrycker sin vilja gentemot andra barn och vuxna.  Att barnen kan stå på sig tills de blir lyssnade på. Att barnen tar egna initiativ till lekar och aktiviteter.

 

Viktigt är att de vuxna lyssnar och observerar vad som väcker barnets intressen så att vi sen kan utgå från detta i vår vidare planering. Att barnet får bekräftelse på att hans/hennes ideér och intresse ligger till grund för nästa steg i ett projekt.

Viktigt också att barnet får återkoppla  till den dokumentation som gjorts kring projektet.